ANBI Beleidsplan 2022-2023

Voorwoord

Dit is het beleidsplan van de Stichting ACE-Charity-Nederland, afgekort als ACE Nederland.

De Stichting is opgericht als uitbreiding van de Spaanse Stichting Animal Care España | Spaanse Honden In Nood, afgekort als ACE|SHIN. In Nederland communiceren we onder de naam ACE. In België is onze organisatie beter bekend als SHIN. ACE|SHIN zet zich in tegen het mishandelen en doden van honden in Zuid-Spanje, ontfermt zich over hen, zoekt een goed thuis voor ze, en zet ter plaatse sterilisatie/castratieprojecten op. Onze refugio (asiel) huisvest per maand 500-700 honden en katten die dag in dag uit de verzorging krijgen die zij nodig hebben, zoals voedsel en medische zorg. Elke hond, ziek, oud of met een handicap krijgt bij ACE|SHIN een eerlijke kans.

In 2021 heeft Stichting ACE Nederland een nieuw bestuur gekozen, om de activiteiten van ACE Nederland meer vorm te kunnen geven, en ter voorbereiding op de aanvraag voor de ANBI status. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen, ook wel de statuten genoemd. De statuten voor ACE Nederland zijn in 2022 officieel via de notaris aangepast naar de huidige situatie en rekening houdend met de eisen voor de ANBI status. Hierin zijn ook de bestuursleden opgenomen. Vivian Rulkens is als Coördinator van Nederland, ook de voorzitter van ACE Nederland. Fabienne Paques is als oprichtster van ACE|SHIN aangesteld voor de rol van Penningmeester voor ACE Nederland. Veerle Debeurme is als beheerder en beoogd opvolger van Fabienne, aangesteld voor de rol van Secretaris.

Voor (het verkrijgen van) de status Algemeen Nut Beogende Instelling (oftewel ANBI) is ook een beleidsplan noodzakelijk. Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waaraan een beleidsplan volgens de ANBI zou moeten voldoen.

Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belastingdienst. Bovendien wordt de Stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstelling van de Stichting
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de Stichting
 • De manier waarop de Stichting middelen werft
 • Het beheer van het vermogen van de Stichting
 • De besteding van het vermogen van de Stichting
 • Het functioneren van het bestuur

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw steun mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken voor onze viervoeters, en hen een stem geven!

Wij staan open voor suggesties, vragen of opmerkingen.

Hartelijke dierengroet,

Vivian Rulkens

Voorzitter Stichting ACE-Charity-Nederland


INLEIDING

ACE|SHIN ook wel ‘Animal Care Espana| Spaanse Honden In Nood’ is een Stichting opgericht door Fabienne Paques en wijlen Ton van den Broek die zich dagelijks inzetten om het leven van zieke, verwaarloosde, getraumatiseerde of achtergelaten honden en katten te verbeteren. Stichting ACE|SHIN is onderverdeeld in twee hoofdlocaties in Spanje. Deze locaties bieden onderdak voor zo’n 500-700 honden en katten die een beter leven verdienen. In deze opvangcentra krijgen deze dieren de medische zorg die ze verdienen en krijgen ze dagelijks de verzorging die ze nodig hebben. Een enorm team van vrijwilligers en studenten houdt de vooruitgang van de dieren bij en helpt ze verder waar het nodig is.

Elke viervoeter wordt bij aankomst in onze refugio medisch gecheckt en gaat gedurende 4 weken in quarantaine. Dagelijks worden er in onze kliniek gemiddeld 5 dieren gesteriliseerd/gecastreerd. Daarnaast voeren we andere interventies uit, zoals o.a. wondzorg, amputaties en tumorverwijderingen, en behandelen we zieke dieren met medicatie.

Ook wordt er van ieder dier een duidelijk profiel opgemaakt. Hierin wordt bijgehouden hoe het dier op bepaalde dingen reageert, wat zijn of haar karaktereigenschappen zijn, en wordt de medische staat van het dier bijgehouden. Deze profielen worden via een database op de website van ACE|SHIN gepubliceerd, zodat het zoeken naar geschikte adoptanten gestart kan worden. Als er interesse is in een dier, start de adoptieprocedure. Op de site staat wat een adoptieprocedure inhoudt en staat bij het dier of hiervoor een adoptieproces loopt. Als een hond of kat gereserveerd wordt, kan zijn/haar transport worden ingepland. Vóór vertrek naar hun nieuwe thuis worden onze dieren opnieuw medisch gecheckt, en worden ze gechipt, gevaccineerd, ontwormd en getest op bepaalde ziekten. Ze worden ook behandeld tegen parasieten.

Het grootste deel van de honden/katten vindt zijn/haar gouden mand in België of Nederland. Enkelen worden in Spanje geadopteerd, of gaan naar andere landen zoals UK. In 23 jaar tijd werden er al meer dan 26.000 gered en naar een nieuw thuis gebracht!!!

Dit beleidsplan staat volledig in dienst van het voortzetten van dit mooie, maar ook harde rescuewerk.

Middels de uitbreiding van ACE Nederland willen wij ervoor zorgen dat we dit werk nog zo lang als nodig kunnen voortzetten. De erkenning als goed doel met de ANBI-status gaat onze Stichting hierbij enorm helpen. In de beschrijving van het beleidsplan is dan ook rekening gehouden met de ANBI-voorwaarden die hieraan gesteld worden. Het beleidsplan en een financieel verslag worden jaarlijks gepubliceerd op de website.


1. Missie, Visie en Doelstelling van Stichting ACE-Charity-Nederland

De missie van ACE Nederland is gelijk aan die van ACE|SHIN, namelijk:

 • Verwaarloosde en mishandelde honden en katten uit Zuid-Spanje een beter toekomst geven;
 • Aandacht vragen voor, en actievoeren tegen het mishandelen en doden van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden en (zwerf)katten uit Zuid-Spanje;
 • Zorgen voor een veilig onderdak voor mishandelde en verwaarloosde honden en katten uit Zuid-Spanje;
 • Zoeken naar een gouden mand (een permanent thuis) voor de honden en katten die door ACE|SHIN worden opgevangen/gered.

De visie van ACE Nederland is gelijk aan die van ACE|SHIN, namelijk:

 • Streven naar een aanzienlijke daling van het aantal (zwerf)honden en -katten in Spanje door onder meer voorlichting aan de lokale bevolking en het steriliseren/castreren van dieren;
 • Streven naar een wereld waarin dierenleed niet meer geaccepteerd wordt;
 • Streven om dierenleed bij iedereen onder de aandacht te brengen.

De doelstelling van Stichting ACE-Charity-Nederland is:

Het ondersteunen met (financiële) middelen en activiteiten van de doelstellingen van ACE|SHIN:
“Het verbeteren van de leefomstandigheden van (zwerf)honden in Zuid-Spanje, één en ander in de meest ruime zin van het woord.”

ACE|SHIN tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het bieden van onderdak en zorg aan verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden;
 2. Het vrijkopen van honden uit dodingsstations in Zuid-Spanje;
 3. Het bemiddelen bij het adoptieproces van (zwerf)honden vanuit Spanje naar elders;
 4. Het geven van voorlichting over verplichte castratie/sterilisatieprogramma’s;
 5. Het verbeteren van voeding, medische zorg en euthanasiebeleid voor (zwerf)honden in de Spaanse dodingsstations;
 6. Het opzetten van voorlichtingscampagnes op scholen;
 7. Alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van voormelde doelstelling.

2. Werkzaamheden (activiteiten) van ACE Nederland

 • Regelmatig organiseert ACE een activiteit waarvan de opbrengst ten goede komt aan ACE. Jaarlijks terugkerend zijn:
  – Hét Tony Knight trainingsweekend – Dog Listener Tony Knight verzorgt voor ACE deelnemers een trainingsweekend. Een deel van de opbrengst wordt aan ACE gedoneerd.

  – ACE Hondenwandelingen in het land – Het streven is om elk seizoen een hondenwandeling te organiseren. Voor deze dag wordt een (hondvriendelijke) locatie gereserveerd in afstemming met Staatsbosbeheer. Een klein ACE team is aanwezig voor de ontvangst, de wandeling te begeleiden, en een gezellig samenzijn te organiseren. Mensen kunnen zich vooraf inschrijven, en afhankelijk van de locatie zal ACE ter plaatse een kleine verkoop of veiling organiseren. De opbrengst van deze dag komt volledig ten goede aan ACE.

  – Minimaal 2x per jaar is ACE aanwezig op een dierenevenement/-beurs/-festival in Nederland ter promotie van ACE|SHIN, en het werven van adoptanten, opvanggezinnen, vrijwilligers en sponsors.
  • Animal Event – mei – Hilvarenbeek: aanwezig met een verkoop- en promotiestand + “ter adoptie” wanden;
  • About Cats & Dogs – november – Utrecht: aanwezig met een verkoop- en promotiestand + “ter adoptie” wanden.

 • Vrijwilligers en sympathisanten kunnen eigen acties en initiatieven doen ten bate van ACE, zoals het plaatsen van spaarpotten in dierenwinkels, of het verstrekken van flyers voor inzet op evenementen of lokale activiteiten. Hiervoor stelt PR onder andere flyers en spaarpotten ter beschikking. Indien mogelijk worden deze acties ook vooraf aangekondigd via social media, en publiceren wij na de actie altijd een verslagje met vermelding van de opbrengst. Ideeën voor acties zijn te vinden op: https://ace-charity.org/kom-in-actie

 • Doorlopend organiseert ACE Nederland (online) fundraising acties en spaaracties. Een aantal acties zijn terugkerend:
  – puppy voer doneeractie
  – dierendag fundraising
  – fleecedekentjes actie
  – zwembad en schaduwdoeken actie
  Daarnaast worden er acties opgezet als de refugio in Spanje aangeeft specifieke tekorten te hebben aan bepaalde middelen/goederen.

  Er is een koppeling met Mollie voor het accepteren van online betalingen via o.a. Ideal. Ook is het mogelijk om op evenementen met pin te betalen door middels van de Sum Up pinapparaten.
 • In samenwerking met Spanje wordt er ook regelmatig een medische spaaractie opgezet voor een hond waarvoor extra medische zorg of operaties nodig zijn. Deze spaaracties zijn online en worden via de website, social media en het blog bekend gemaakt. De update van deze kliniek patiëntjes wordt via een Facebookpagina gedeeld, waar ook gespaard wordt voor de ingrepen. https://ace-charity.org/medische-spaaracties/

 • Als erkend doel kan ACE ook gekozen worden als goed doel voor een eindejaar gift, of ter vervanging of onderdeel van een kerstpakket. PR Nederland zal hiervoor actief bedrijven benaderen. Hiervoor is de ANBI status belangrijk.
   
 • ACE heeft diverse sponsorformules voor bedrijven die ACE willen steunen in ruil voor publiciteit op social media, evenementen en aankomsten honden/katten. Zie ook: https://ace-charity.org/sponsor-met-je-zaak/ Door de ANBI status is het sponsoren van ACE Nederland fiscaal aantrekkelijk.

3. Wijze van werving van middelen/gelden

Stichting ACE-Charity-Nederland ontvangt haar inkomsten door middel van:

 • De opbrengst van activiteiten die de Stichting organiseert.
 • Vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en overige (toevallige) baten;

4. Beheer van het vermogen

Bestuur

Stichting ACE-Charity-Nederland heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, die samen de rollen vervullen van voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • Voorzitter is mevrouw V. Rulkens;
 • Secretaris/Penningmeester is mevrouw F.B.H. Paques;
 • Bestuurslid is mevrouw V.R.R de Beurme.

Activiteiten bestuur

 • Vergaderen
  Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
 • Activiteiten
  Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
  1. Het opzetten en begeleiden van projecten en activiteiten in het kader van de realisering van genoemde doelstelling;
  2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

 • Financiën
  Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
  – Jaarlijks een begroting opstellen;
  – Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
  – Beheren van de gelden;
  – Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 • Vergoeding bestuursleden
  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

5. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting ACE-Charity-Nederland.

 1. De inkomsten van de Stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 2. De inkomsten van de Stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om ACE|SHIN of andere Stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen Stichting.
 3. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten te kunnen opvangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.