Privacy statement


ACE vindt het in het algemeen belangrijk dat er zeer accuraat wordt omgegaan met privacy, incl. foto’s en beeldmateriaal. Daarom hanteert ACE voor al haar activiteiten, website en mailinglijsten een helder privacy beleid conform de Europese General Data Protection Regulation, van kracht sinds 25.05.18.

Ook voor haar medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en adoptanten neemt ACE de bescherming van de gegevens ernstig en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Idem voor foto – en beeldmateriaal. ACE verwerkt de persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en adoptanten alsook de gegevens van de hond, in een beveiligde database. ACE gebruikt deze gegevens enkel voor haar legitieme doeleinden en gerechtvaardigd belang binnen het internationaal kader waarbinnen ACE vanuit Spanje opereert, hierin begrepen het gebruik in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, nacontrole, berichten over de ACE -activiteiten, en om u beter te helpen bij vragen. ACE deelt geen persoonsgegevens noch foto’s mee aan derden noch worden die gegevens gecommercialiseerd, tenzij uitdrukkelijk akkoord daartoe wordt gegeven. De persoonsgegevens blijven door ACE behouden zolang de adoptieovereenkomst uitwerking heeft en tot 5jaar nadat de hond is overleden. Elkeen heeft het recht van inzage, verbetering en kopie van zijn gegevens en zal daartoe een schriftelijk verzoek, bij voorkeur via e-mail, richten aan privacy@ace-charity.org met opgave van volledige naam en adres.

INHOUD PRIVACY STATEMENT ACE


1. Waarvoor verwerkt ACE jouw gegevens?

ACE verwerkt jouw gegevens voor de adoptie-administratie, procedure en nazorg, opvangadministratie, vrijwilligersadministratie, donateursadministratie, fosteradministratie, het informeren over (fondsenwervende) evenementen, en om haar overige dienstverlening uit te voeren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële of andere doeleinden, behoudens uitdrukkelijke toelating en enkel wanneer dit het rechtstreekse en gerechtvaardigde belang van ACE dient. Daar dit voor bepaalde verwerkingen vereist is, worden bepaalde gegevens binnen de Europese Economische Ruimte overgedragen. Hieronder beschrijven we de verschillende manieren van verwerking van gegevens, hoe we daar mee omgaan, en wordt aangegeven hoe ook jij invloed blijft houden op onze verwerking van jouw gegevens.

2. Website

Om geanonimiseerde statistieken over de bezoeken aan onze websites te maken, gebruiken we cookies, zogenaamde ‘id- en sessiecookies’. Daarbij wordt zo min mogelijk inbreuk gemaakt op de privacy van de bezoekers.

3. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op jouw computer, telefoon of tablet achterlaat. ACE gebruikt cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Je kunt cookies verwijderen of weigeren via de webbrowser. Belangrijk is te weten dat, als je cookies weigert, het mogelijk is dat bepaalde diensten van ACE voor jou niet meer beschikbaar zijn. Lees meer over de cookies die wij plaatsen in ons cookiebeleid.

4. Adoptiebijdrage en donaties

Als je een hond (of kat) adopteert en/of als je je aanmeldt als donateur, inclusief virtuele adopties, leggen wij de door jou opgegeven gegevens vast in onze administratie. We gebruiken daarvoor een goed beveiligde boekhouding, zodat jouw gegevens veilig bewaard worden. Donaties via de website kunnen worden gedaan via de betaalmodule van Paypal. Dit is een uiterst veilig en professionele betaalplatform. Als sympathisant word je mogelijk gecontacteerd over het werk van ACE. Dit kan gaan om telefonisch contact, of per mail of via sociale media, waaronder Facebook, Instagram, Twitter. We leggen ook gegevens vast wanneer je aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, of wanneer je aangeeft een donatie te willen doen, als je een product uit onze webshop koopt of als je de adoptiebijdrage betaalt. Naast online contact kan het ook voorkomen dat je ACE tijdens evenementen treft.

5. Nieuwsbrief en mailingslijsten

De verzending van onze nieuwsbrief doen wij digitaal. Onze website houdt statistieken bij van jouw acceptatie-, open-, lees-, klik- en afmeldgedrag die wij in kunnen zien. Dit gebruiken wij om na te gaan op welke manier we onze nieuwsbrief en website beter kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruiker. Je ontvangt enkel een digitale nieuwsbrief wanneer je vrijwilliger of sympathisant bent of hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Als mensen zich per e-mail aanmelden voor (digitale) nieuwsbrieven, worden hun e-mailadressen alleen voor dat specifieke doel gebruikt. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je onderaan de mail afmelden via de afmeldlink of per e-mail via privacy@ace-charity.org.

6. Overige activiteiten

Voor alle andere activiteiten die ACE organiseert waarbij de inzet van vrijwilligers wordt gevraagd, geldt dat ACE zo min mogelijk persoonlijke gegevens vraagt en deze gegevens nooit zal delen met derden, tenzij daarvoor toelating wordt gegeven. Deelname aan activiteiten behelst toelating. ACE zal erop toezien dat er een helder privacybeleid wordt gevoerd.

7. Plaatsen van foto – en/of beeldmateriaal

ACE gaat ook zorgvuldig om met foto – en beeldmateriaal, ook op sociale media. Foto’s en/of video’s worden enkel gebruikt binnen onze werking of in onze opdracht gemaakt. ACE plaats geen foto’s en video’s waarbij de betrokken personen schade kunnen ondervinden. Noch vernoemen we de volledige namen bij de foto’s en video’s. Je kan op eender welk moment schriftelijk vragen, bij voorkeur via e-mail en met volledige naam en adres, om bepaalde foto’s en/of beeldmateriaal te verwijderen via privacy@ace-charity.org.

8. Facebook, Instagram en Twitter

Onze berichten kun je via Facebook, Instagram en Twitter verspreiden via de deel-knoppen. Deze knoppen werken door middel van een code die wordt aangeleverd door de verschillende sociale media, resp. Facebook, Instagram en Twitter. Deze code plaatst onder meer een cookie op jouw computer, telefoon of tablet. Accepteer je geen cookies, dan werkt deze functie ook niet. Wil je weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt als je deze social media-knoppen gebruikt? Lees dan de privacyverklaring van de verschillende sociale media, resp. Facebook, Instagram en Twitter. Zij brengen regelmatig wijzigen aan zodat je hun privacyverklaring steeds kan nalezen.

9. Beveiliging

Alle gegevens die jij met ons deelt, worden door ons beschermd met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Onze medewerkers en vrijwilligers-coördinatoren, die onderling telefonisch, via mail of whatsapp/sms communiceren weten dat persoonsgegevens vertrouwelijk moeten worden behandeld en hebben enkel met een individueel paswoord toegang tot de database en handelen enkel vanuit de betrokken inbox. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens maakt deel uit van onze interne opleiding. Ook andere partijen die wij inschakelen of nog zouden inschakelen worden door ons gecontroleerd of zij voldoende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Ondanks de beveiligingsmaatregelen die we reeds hebben genomen en voortdurend actualiseren, kan het misgaan. Wij hebben al onze medewerkers getraind hoe in dat geval te handelen. Als de bescherming van jouw gegevens in gevaar komt, dan zullen we je daarover direct informeren. En natuurlijk melden we een datalek, ook als dat voor jou niet direct een gevaar oplevert, altijd direct bij de bevoegde autoriteit.

10. Inzage en aanpassing en verwijdering van jouw gegevens

Wil je weten welke gegevens ACE van jou heeft? Dat is mogelijk. Bij voorkeur via e-mail via een schriftelijk verzoek met opgave van je volledige naam en adres aan privacy@ace-charity.org. Mocht het zo zijn dat jouw persoonlijke gegevens onjuistheden bevatten dan kan je deze gegevens laten wijzigen. Wil je je gegevens laten verwijderen? Dat kan ook via een schriftelijk verzoek (bij voorkeur via e-mail) aan privacy@ace-charity.org met vermelding van je volledige naam en adres. In alle gevallen zal ACE binnen vier weken op je verzoek reageren.

11. AVG en Klachtenbehandeling

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in Europese regelgeving, de General Data Protection Regulation. Voor een klacht over onze behandeling van jouw privacy kun je met onze ombudsdienst contact opnemen: ombudsdienst@ace-chartity.org met opgave van je volledig naam en adres. Indien dit geen tevreden oplossing biedt, kan je dienvolgens klacht indienen bij het Spanish Data Protection Agency, de betrokken privacy instantie.

12. Wijzigingen

ACE zal haar privacyverklaring aanpassen als wettelijk verplicht of als opportuun (bv. bij wijziging in de verwerking van persoonsgegevens). Als je geregeld het ACE PRIVACY STATEMENT, dat wordt weergegeven in deze tekst, raadpleegt weet je zeker dat je de laatste versie hebt.


CONTACT

Animal Care España – Spaanse Honden in Nood ACE is gevestigd in El Refugio de la Cala de Mijas en geregistreerd onder nummer G92679372, met administratief adres Apartado de Correos 1099 , Diseminade de la Rosa 59, 29649 Mijas Costa (Malaga), Spanje, www.ace-charity.org.
Help de honden en geef...

doneren

De website van ACE | SHIN maakt gebruik van cookies.